Biuro Zysk-Profit świadczy usługi w zakresie:

KSIĘGOWOŚĆ :

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów, karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego,
 • ewidencja środków trwałych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale, rachunek przepływów pieniężnych) zgodnie z Ustawą o Rachunkowości ,
 • pomoc w przypadku badania ksiąg rachunkowych przez biegłych rewidentów,
 • pomoc w opracowaniu planu kont dostosowanego do wymogów raportowania dla zarządu oraz sprawozdawczości polskiej,
 • opracowanie Zakładowego Planu Kont wymaganego przez Ustawę o Rachunkowości,
 • opracowanie obiegu dokumentów w firmie oraz sporządzenie Instrukcji Obiegu Dokumentów,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT, CIT, VAT, kwartalnych informacji podsumowujących, formularzy do NBP i Urzędu Statystycznego.

SPRAWY PRACOWNICZE :

 • przygotowanie list płac, prowadzenie karty wynagrodzeń pracownika,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych PIT oraz ZUS,
 • aktualizacja danych płatnika oraz pracowników objętych zgłoszeniem ZUS,
 • pomoc w przygotowywaniu umów: o prace, zlecenia, o dzieło,
 • pomoc w przygotowaniu wypowiedzeń, rozwiązań umów o pracę oraz świadectw pracy,
 • sporządzanie raportów dla pracowników i płatników,
 • sporządzanie polecenia księgowania listy wynagrodzeń,
 • przygotowywanie dokumentów przelewowych z tytułu zobowiązań budżetowych i pracowniczych.

INNE USŁUGI:

 • pomoc w wyborze formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej oraz formy opodatkowania,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z zarejestrowaniem nowej firmy (Urząd Miasta, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny, ZUS),
 • raportowanie oparte na pakietach konsolidacyjnych, jeżeli dana Spółka jest w grupie kapitałowej, w oparciu o udostępnione nam zasady rachunkowe w grupie, dane księgowe, głównie zestawienie obrotów i sald, zgodny z grupowymi zasadami,
 • bieżące konsultacje i analizy sytuacji finansowo – ekonomicznej firmy,
 • rozwiązywanie spraw związanych z obowiązkami w zakresie WNT, import, WDT, eksport.
 • porządkowanie ksiąg, wyprowadzanie z zaległosci.

Oferujemy:

 • możliwość stałego nadzoru nad prowadzeniem księgowości w siedzibie Klienta,
 • przyjazd do Klienta po dokumenty